Kultur och Fritid

IDROTT OCH MOTION
Sala ska bli ett föredöme för sin satsning på idrott. Idrotten fungerar som en arena för integration. Inga barn och ungdomar behöver välja bort idrott på grund av ekonomiska skäl.
* Värna om breddidrotten och tillsammans med föreningslivet skapa förutsättningar för allas rätt att vara med.
* Ge förutsättningar för föreningar med elitverksamhet att utvecklas och ta tillvara på det marknadsföringsvärde som ges.
* Säkerställa stödformer för socioekonomiskt utsatta barn.
* Stötta och samverka med invånare och samhällets aktörer för att öka möjligheten till idrott och motion hela livet ute och inne.
* Bidra till hög ledarkompetens och trygga idrottsmiljöer.

BARN OCH UNGA
Barn och unga i Sala ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig, på egen hand och tillsammans med vuxna.
Stöd till idrotten riktas främst till breddidrott för barn och unga med målet att alla ska kunna delta.
Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov och förutsättningar.
Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp och ska kunna utöva sina intressen i en trygg miljö.
* Tillhandahålla forum för ungas delaktighet och inflytande.
* Säkerställa barns rätt att skyddas mot droger och diskriminering inom förenings- och fritidslivet genom tydliga villkor för föreningsliv och civilsamhällets aktörer för att erhålla kommunala bidrag och stöd.
* Genom en tydlig bidragsstruktur för barn- och ungdomsföreningar värna om allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar.
* Öka samverkan mellan de nämnder som har ansvar för barn och unga.
* Tillhandahålla och säkerställa tillgången till modern teknik för barn och unga.
* Ta till vara på unga som goda förebilder genom samverkan med föreningsliv och andra aktörer.
* Tillhandahålla stödformer för de barn och ungdomar som väljer att inte delta i organiserat föreningsliv.
* Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet.

DET SPONTANA OCH SJÄLVORGANISERADE
Möjligheterna till spontant idrottande/lekande ska därför förbättras. Att behålla och utveckla miljöer som uppmuntrar och stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla åldrar.

LOKALER FÖR IDROTT OCH SPORT
Tillgång och närhet till kommunens anläggningar är av central betydelse för idrottsrörelsens möjligheter att bedriva verksamhet.
Anläggningarna är också viktiga mötesplatser för kommunens invånare. Olika behov och intressen ställer stora krav på kvalitet, drift och tillgänglighet.
* Ge möjlighet för föreningar att själv i olika nivåer drifta lokaler.
* Dialog med föreningar om hur lokaler kan utvecklas, tex med utrustning för livestream av matcher, digitala bokningsscheman.

FOLKHÄLSAN
Den viktigaste strategin i ett hälsofrämjande arbete är stödjande miljöer. Det handlar om att skapa förutsättningar där människor bor och verkar, att engagera dem kring gemensamma angelägenheter, att förändra eller skapa goda sociala mönster för grupper av människor.
* Utveckla samarbeten med föreningar och med det privata näringslivet kring satsningar som främjar god folkhälsa för invånare.
* Verka för sammanhängande stråk för lust till promenader, lek och motion i boendenära områden.
* Värna om den tätortsnära skogen som närströvområde och lärande miljö för barn.

FÖRENINGSDIALOG OCH SAMVERKAN
I kultur- och idrottsfrågor ska samarbeta med föreningar, närliggande kommuner och näringslivet ske. Genom en utvecklad dialog och samverkan ska kommunen få större kunskap om föreningslivets villkor och behov samtidigt som föreningslivet lär sig mer om kommunens sätt att arbeta.
Eftersom vi vill att alla barn och ungdomar ska inspireras till att välja ett aktivt och hälsosamt liv, är även samverkan med skolorna viktig.
Genom samverkan med skolorna och föreningslivet skapas förutsättningar för att nå alla barn och ungdomar.

FÖRENINGSLIV
Föreningarnas insatser är avgörande för kommunens utveckling och välbefinnande.
Genom olika bidrag och annat stöd ska föreningarna få hjälp att driva och utveckla sin verksamhet.
* Tillhandahålla ett föreningsstöd med en välkänd tydlig inriktning och prioriteringsordning.
* Uppmuntra föreningarna och deras medlemmar genom utmärkelser.
* Tillhandahålla forum för samverkan, dialog och utveckling.

BESÖKARE, EVENEMANG OCH ARRANGEMANG
Sala är genom sitt kulturliv och idrottsverksamhet en attraktiv plats för besökare. Föreningsdrivna arrangemang har en hög kvalité.
* Verka för att kultur- och idrottsarrangemang arrangeras i Sala.
* Verka för användningen av digitala plattformar och tjänster för marknadsföring och bokning av aktiviteter, upplevelser och evenemang.

Bad
Badverksamheten ska ha ett brett samarbete med föreningar och skolor och erbjuda alla invånare och besökare motion och avkoppling i fräscha lokaler med serviceinriktad professionell personal.
All badverksamhet styrs av säkerhets- och miljötänkande.

BIBLIOTEK
Verksamheten i bibliotek, bokbuss och övriga platser ska vara en social, kulturell och intellektuell mötesplats.
Det är viktigt att kommuninvånare kan ta sig till biblioteket eller att det kan ta sig till dig och att öppettiderna är anpassade för så många som möjligt.
* Verka för att biblioteket är en plats som bidrar till ökad digital kunskap och följer utvecklingen inom det digitala området.
* Kontinuerligt utveckla det läsfrämjande arbetet med barn och ungdomar i fokus.

DET FRIA KULTURLIVET
En bra dialog med kulturskapare, amatörer såväl som professionella, är viktig i utvecklingen av befintliga och nya kulturverksamheter. Ungas engagemang och lust att uppleva och att själva skapa kultur tillvaratas som en resurs för att bidra till ett attraktivt Sala.
* Tillsammans med andra samhällsaktörer och det civila samhället utveckla och stärka barn- och ungdomskultur med syfte att stärka skapande och experimentlusta inom kulturyttringar som konst, litteratur, musik, teater, film, bild, dans och hantverk.
* Stötta nya kulturformer via modern teknik och uppmuntra unga kulturutövare och arrangörer.
* Genom digital teknik främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utvecklas sina skapande förmågor.
* Genom digital teknik verka för ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas till att särskilt möta barns och ungas rätt till kultur.