Vård och Omsorg

Salas Bästa anser att en stark välfärd där vi tar gemensamt ansvar för de som kommit till åren, precis kommit till världen eller hamnat snett i samhället är en självklarhet och grunden till att vi är villiga att betala skatt. Därför utgår vi alltid utifrån de lagstadgade verksamheterna först i vår resurstilldelning.

Vi anser också att det är viktigt att kunna erbjuda människor frihet att kunna välja vem eller vad som ska ge dem omsorg och vård, då den sociala aspekten är viktig inom omsorgen. Människor måste kunna få välja bort dålig service. Kvaliteten inom vård och omsorg är därför det vi utgår från. Vi är inte för eller emot privata och kollektiva initiativ. Vi är för möjligheten att själv få välja mellan så många tjänster som möjligt och emot dålig service i alla former.

ÄLDREOMSORG
– Salas Bästa vill se en mångfald av både boendemöjligheter och tjänster inom äldreomsorgen och vill att alla ska kunna välja utförare av de möjligheter och tjänster som finns att tillgå. Salas Bästa ska arbeta för att Sala kommun fortfarande ska vara bland de bästa hemtjänstkommunerna i landet, men även säkerställa att de som vill få plats på ett boende får det. Det kan göras tillsammans med andra utförare eller i egen regi. Sala kommun ska säkerställa att god kvalitet genomsyrar både sin egen verksamhet och de aktörer som finns i Sala och som vill hjälpa till att bredda utbudet.

BRA OMSORG GES AV TRYGG PERSONAL
-Salas Bästa ser gärna att personalen får stor delaktighet i hur deras dagliga arbete ska skötas på bästa sätt, för att ge medborgarna rätt kvalitet. Vi tror på korta beslutsvägar även inom LSS och Äldreomsorgen. Vi vill ge möjlighet för personal att bedriva intraprenad, d v s styra verksamheten själva. Vi vill få bort oönskade håltimmar och anser att alla ska erbjudas heltid för att få bort otryggheten. Heltid ska dock inte vara tvingande.

LSS
Salas Bästa anser att det är av vikt att Sala kommun lyckas erbjuda alla som behöver särskilt stöd, det stöd de behöver. Vi ser också att det är av vikt att medborgarna som jobbar inom daglig verksamhet får en vettig ersättning.Vi anser också att resorna till och från daglig verksamhet ska vara avgiftsfri. Man ska inte behöva gå back för att ta sig jobbet samtidigt som kommunen erbjuder avgiftsfria resor för de som inte har tillgänglighetsproblem.

FUNKTIONSRÄTT
Salas Bästa anser att kommunen borde samordna alla verksamheter inom funktionsrätt på ett bättre sätt och arbeta aktivt för ett jämlikt Sala. Vi vill därför införa en jämlikhetskoordinator som arbetar aktivt med dessa frågor inom kommunen och organisera kommunen bättre så fler verksamheter har lättare att samverka.

INDVID OCH FAMILJ
Salas Bästa anser att det behövs ett starkare stöd för de hemlösa i Sala Kommun. Vi vill införa tak över huvud garanti i Sala och starkare samverkan mellan region kommun för att ha uppsökande verksamhet.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Salas Bästa anser att administrationen runt försörjningsstöd ska digitaliseras. Det ska vara klara besked och lika för alla. Genom att använda AI handläggning kan man både säkerställa att de som borde få stöd får det och motverka fusk. Man frigör resurser till svårare fall och kan underlätta socialarbetarnas börda.

DIGITALISERING
Salas Bästa anser att digitaliseringen är den enda vägen för att klara kommande åtaganden. Genom att använda nya tekniska lösningar kommer fler att kunna få hjälp i tid. Vi förordar precis som pensionärsföreningarna att kommunen sätter fart på digitaliseringsarbetet. Det är dock viktigt att de digitala tjänsterna är självvalda och att det under en övergångstid finns andra lösningar parallellt för de kunder som inte behärskar tekniken.