Möklinta, Hedåker, Broddbo, Saladamm

Salas norra och nordvästra utvecklingsorter

Möklinta/Hedåker/Broddbo

I takt med att industrin byggs ut i Avesta ökar också efterfrågan på boenden. Dessa tre byar ligger strategiskt bra till mot Avesta längs riks-70 och Horndalsvägen. Det största problemet är infrastrukturen och bussförbindelserna. Sala erbjuder idag både landsbygdsskolor i Möklinta och Kilbo och kan genom att bygga fler bostadsområden både i Möklinta/Broddbo och Hedåker öka möjligheterna för att behålla skolorna även i framtiden. Möklinta skola är trång redan idag och behöver byggas ut ytterligare. Samtidigt är det ett minskande underlag i Kilbo skola. 

För att öka attraktiviteten i både Möklinta och Hedåker behöver vi få till bussförbindelser mellan orterna och Avesta. I och med att även Avesta har avgiftsfri kollektivtrafik kan sådana busslinjer även bli avgiftsfria i framtiden och även det öka attraktiviteten för tätorterna. Broddbo ligger också bra till och kan på sikt med fler bostadsområden få underlag till att öppna förskola igen. Det skulle även minska trycket i stans nordvästra områden, i takt med att de växer längs med vattendragen.

Saladamm

I Saladamm finns både kommunal skola f-3 och Ösby naturbruksgymnasium med nationell intagning. Skolan börjar bli överfull och har även underhållsbehov. Ösbys skolområde, lokaler och elevhem behöver också utvecklas. Här ser vi som vi tidigare skrivit en möjlighet att få till en F-6 skola i framtiden, gärna med naturprofil och samordning med Ösby. Saladamm ligger nära Mamre och Norrmalm samt övriga byar längs med Saladammsvägen, som kommer att växa ytterligare fram till 2050 vilket innebär att både orten och området mellan Sala – Saladamm har stor tillväxtpotential. För att ytterligare binda samman Sala och byar längs med Saladammsvägen och öka säkerheten för de boende vill vi se att det även byggs en cykelväg till Saladamm.