Västerfärnebo, Sätrabrunn, Salbohed, Fläckebo

Salas västra utvecklingsorter

Västerfärnebo

I Västerfärnebo finns utvecklingspotential för turismen, gröna näringar och avstyckning av gårdar samt vissa möjligheter att bygga ut byn ifall efterfrågan ökar på centrala bostäder.

I framtiden så kommer troligen även efterfrågan på att bo på landet öka ytterligare då det blir allt tätare runt städerna. Orten är sammankopplad med Salbohed, Fläckebo och Sätrabrunn.

Sätrabrunn/Salbohed/Fläckebo

Området ligger i Svartådalen och har en fin och lång historia. Sätrabrunn bör kunna förtätas som pendlingsort söderut utan att göra avkall på brunnsområdet och dess karaktär. Fläckebo är en utpräglad landsbygdsort som också ska exploateras varsamt så att tillkommande bebyggelse inte stör. Salbohed torde ha ett bra pendlingsläge till såväl Sala, Västerås och Avesta. Alla tre orter tillsammans med Västerfärnebo bildar Salas västra kommundel.