Utvecklingen i Sala stad med omnejd

ÅKRAOMRÅDET – Dags att ta tag i segregationen!

I Åkraområdets ytterkant har antalet hyresrätter vid Kronparken ökat som till viss del minskar trångboddheten i området eftersom en del äldre personer lämnat större lägenheter till förmån för stora barnfamiljer.

Salabostäder har upplevt en period av att många hyresgäster hyrt ut sina lägenheter i andra och tredjehand och i vissa fall endast madrasser till flyktingar som försökt att få tag i eget boende. Hyresgästerna har dock avhysts då uthyrningen skett olagligt.

Utöver det har även socialtjänsten ett antal lägenheter med sociala kontrakt vilket gör så att området har många familjer i ekonomisk utsatt position. På grund av att det saknas hyresrätter i Sala är risken stor att detta kommer att öka om vi ser ett ökat tryck av antalet EBOs, (flyktingar med eget boende) eller att Sala kommun får en ökad flyktingkvot eller anhöriginvandring.

Vi hyser en stor oro och rädsla för att Åkraområdet kommer att bli Sala kommuns första och största utanförskapsområde, där få svenskfödda väljer att flytta in eller köpa bostadsrätter, även om det ges möjlighet. Skolan kommer på sikt att fyllas till stor del av utlandsfödda och de utlandsfödda kommer att få sämre möjligheter att lära sig det svenska språket och komma in i samhället. Vi vill motverka segregation på riktigt, därför vill vi ge barnen på Åkra möjlighet att i grundskolan integreras med barn från svensktalande familjer i en skola som återspeglar samhället i stort, inte en skola som befäster segregation.

Enligt forskare Eva Skowronski, från Lunds universitet, så fungerar integrationen bättre om det finns ett inkluderande synsätt bland de svenskfödda och nytillkomna elever snabbt kan komma in i ordinarie undervisning tillsammans med svenska elever. Detta var också något som nya socialministern lyfte vid sitt besök i Sala i oktober som en del i lyckad integration.  Om svenskfödda och utlandsfödda inte möts förens i högstadiet är det större risk för att det blir sociala konflikter som kan leda till upptrappat våld. Även högt uppsatta polischefer har i samband med frågan om gängkriminalitet lyft faran med att endast stirra sig blind på högre straff, de påpekar att det istället kan vara bättre att lägga ner skolor i utsatta områden. Därför är elevernas möjlighet till att gå med svenskfödda elever vitalt för att få till en bättre integration och minskad kriminalitet.

Utanförskapsområden ökar också risken för ökat antal våldsbrott och kriminalitet, om inte området utvecklas, samtidigt som risken för att hederskulturella inslag riskerar att cementeras och slå rot. Redan idag så har t ex vård och omsorgs hemtjänst överfallslarm, när de arbetar i centrala Sala. För några år sedan var det helt befängt och behövdes inte. Men antalet våldsbrott har ökat både i Sala och resten av Sverige i takt med att vi fått fler människor i utsatta situationer. Åkraskolans tomt borde användas till att skapa fler förskoleplatser centralt i Sala istället och ha ett upptagningsområde som vänder sig mot de centrala delarna i första hand, för att även få integration redan på förskolan.

Vi anser att krafttag måste tas för att bryta bostadssegregationen och därför föreslår vi att hälften av alla lägenheter på Åkraområdet, närmast Ekeby dammar, inom fem år omvandlas till bostadsrätter och vi är beredda att låta privata exploatörer bygga villor eller radhus på återstående delar av Åkra skolgård samt gamla BP-tomten. Med ett utökat privat ägande på området så anser vi att bättre förutsättningar föreligger för att föreningarna själva, utifrån egenintresse, skapar goda boendemiljöer.

En omvandling eller försäljning skulle även möjliggöra att Salabostäder får mer kapital till att bygga nya hyresrätter liknande de som nu byggts vid Kronparken i nya bostadsområden eller öka renoveringstakten i befintligt bestånd. Det ger också de som inte har kontantinsats till att själva köpa en bostadsrätt på öppna marknaden möjlighet att äga sin egen bostad och få ner sin totala boendekostnad. De kan på så sätt också ges möjlighet att göra en bostadskarriär på längre sikt.  Även om en omvandling sker, brukar hyresgästerna ges fortsatt möjlighet att hyra lägenheten. Men istället för att hyra av Salabostäder hyr de då av den nya bostadsrättsföreningen.

Så vill Salas Bästa se utvecklingen norr om järnvägen!

Totalt antal barn 6-12 år inom 2 km från den föreslagna Mamreskolans placering är idag 326 st. Enligt Trafikverket så ligger nu en planskild korsning med i deras plan och ska vara klar senast 2025. Detta medför att den tidigare barriär som funnits kommer att försvinna och att det redan idag finns tillräckligt med underlag för att bygga en skola på Mamre. I dessa siffror har inte de som bor längre än 2 km från Mamre tagits med i beräkningarna. Många av de barnen går idag på Åby.

För att få större intresse från av privata investerare av bostäder är bygget av en skola ett bra draglok.  Mamrefältet ägs av Sala kommun, kommunen har även under de senaste åren köpt ett antal fastigheter på Norrmalm samt äger marken intill Sockenkyrkan som även detaljplaneras. Vi föreslår i vår tillväxtplan för Sala stad att staden expanderar med bostäder i riktning mot Rosenlund. Detta sammantaget gör att Mamreskolan kommer att ligga ännu mer strategiskt rätt. Kommunen har dessutom givit Boklok tummen upp, för att bygga ett nytt område på Mamrefältet med 150 nya bostäder 2021.

Området kan bli populärt som pendlingsnära boende och har även nära till vacker natur och kalkbrott. När denna del av Sala kommer att växa från stationen och utåt kommer även intresset av att bo norr om Sala öka och ge följdeffekter för både Saladamm, Jugansbo och byarna längs Saladammsvägen.

Vi tror därför att vi måste säkerställa att det både byggs en skola på Mamre, och att Åby skola ges möjlighet att växa på längre sikt, tillsammans med Ösby och bli en F-6 skola som komplement till Mamreskolan.

För att få fler elever från Åkraområdet kommer Mamreskolan att behöva ha en egen profil. Vi ser stor möjlighet att ha kulturprofil på skolan, då även Kulturskolan ligger på Mamre idag. Mamre ligger också i närheten av både Cameleonterna och Aguelimuseet och Salbergahallen. Därför ser vi stor potential att tillsammans  med föreningslivet erbjuda både dans, drama, konst och musik och gymnastik.

I och med att området kommer att växa så pass mycket, kommer det också att krävas att idrottsanläggning byggs. Vi stödjer därför de privata intiativ som tagits av Hallbyggarna och Gymnastikföreningen i att bygga en anpassad gymnastikhall till föreningen och att det även ska byggas en padelhall på området i gamla industrilokaler.

En trolig expandering av Salberga-fängelset i närtid, vilket är av vikt för Salas ekonomi och arbetsmarknad, skulle troligtvis ta stora delar av gamla regementsområdet (f.d. Rättpsyk) i anspråk vilket gör att vi redan nu måste planera för att verksamheterna där, t.ex. vid porten, teaterladan och förskolorna på sikt måste flyttas. Då vill vi att dessa verksamheter flyttas till Norrmalm/Mamre eller byggs ut på den gamla åkratomten och att vi tar höjd för det redan nu i vår fysiska planering. Vi ställer oss också positiva till att Svenska kyrkan nu ansökt om bygglov för att öppna förskola vid Sockenkyrkan. Det minskar kommunens behov av ytterligare investeringar, då de bygger 2-3 nya avdelningar.

Lasarettsområdets utveckling – Ger möjligheter!

Efter många vändor, såldes den gamla lasarettsdelen tillslut till ett privat bolag 2020. Enligt bolaget så vill de bygga bostäder runt lasarettet och även vårdboende och skollokaler i den gamla lasarettsbyggnaden. Det var precis det vi hoppades på, då Sala kommun är i stort behov av allt!  Det innebär att kommunen inte behöver ta dessa investeringar i egen regi.

Då både högstadiet är i behov av nya lokaler, gymnasiet kommer att komma i samma sits och vi idag har moduler på Åkraskolan som kan komma att behöva utrymmas, ger detta kommunen möjligheter till flexibilitet. Ösby naturbruksgymnasium är dessutom i stora behov av elevhem. Vi ser därför även möjlighet att tillsammans med den privata aktören bygga ett Campus Sala. Med studentbostäder till gymnasieelever på området, som ligger nära stationen, där många av de som går på Ösby kliver av och på bussen.

Lärkanområdet – Familjebad och idrottsskola!

Lärkbacksskolan: Faktiskt antal elever 2018/2019: 220 st varav: Andel med utländsk bakgrund 2018: 12%, andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning: 49%.

Om man ställer sig på Lärkanområdet och tittar inom en 2 km radie fanns det 483 barn F-6. 2019. Med andra ord så går de barnen även på Valla och Åkraskolan, men om en ny skola skulle byggas i närheten av Lärkhallen skulle det finnas underlag för att bygga en större skola här, som avlastar både Valla och Mamre på sikt. Då har vi bara tittat på befintligt antal barn och Skuggan är t ex inte medräknat då Skuggan ligger längre än 2 km från Lärkhallen. Skuggan ska dessutom få ett nytt kvarter inom kort och vi ser också stora tillväxtmöjligheter vid Viksberg framöver, vilka kommer att ha Lärkbacksskolan som närmaste skola. 

När det gäller utvecklingspotential så ser vi stora samordningsvinster i att kombinera kommande bygge av simhall med utveckling av skolan på området. I Gävle finns det en grundskola som har idrottsprofil i nära samarbete med föreningslivet.

Vi tror att det skulle kunna vara en inriktning som både lockar elever från Åkraområdet och från andra delar av staden vilket i sig skulle förbättra inkludering och minska segregationen i Sala samtidigt som det ger föreningslivet stora möjligheter till att utvecklas och få fler utövare i framtiden.

Även här ser vi gärna att privata aktörer deltar i arbetet med att vidareutveckla Lärkanområdet vidare tillsammans med föreningslivet.

Så växer en ny stadsdel fram på bästa sätt!  

Nu har äntligen en lokal byggare fått möjligheten att sätta igång med bostäderna runt Silvervallen efter många olika vändor! Salas Bästa var med och röstade för att utbyggnaden nu skulle ske tillsammans med aktör med lokal anknytning, då vi är säkra på att de kommer att även genomföra bygget, den här gången. Att lokala byggaktörer ges möjlighet att växa och utvecklas även genom att bidra lokalt är ett win-win för kommunen. De lokala företagen växer och det skapas fler arbetstillfällen och kommunen ges möjlighet att få fart på bostadsbyggnationen och få fler skattebetalare. Hela området, kallas Östra kvarteren. Detaljplanen syftar till att ta ett helhetsgrepp om Östra kvarteren och Silvervallen. Målet är att Silvervallen och kvarteret Löparen renoveras och omvandlas till en stadsdel som byggs i den nordiska trästadstraditionen med bostäder och inslag av vård, handel, kontor och icke störande verksamhet.      

En stadsdelspark, kvarterspark och trädalleer samt gatuombyggnader enligt illustrerade sektioner ingår i detaljplanen.. Så här kan det komma att se ut:

Det kommer att ge ökat tryck på den Sydöstra sidan av staden och ge upphov till ökat skolbehov när stadsdelen är klar, vilket borde tas med i beräkningar för fortsatt skolbyggnation.

Så fortsätter Sala växa söderut!

Intresset för att bygga söder om Sala är stort både bland företag och småhusägare, under de senaste 10 åren har Sala kommun fått, ett nytt Willys, ny Biliahall, Padelhall, utbyggt Ängshagen och fler och fler villor på Bråstaborg och Hammarhagen. Nu kommer även ett nytt blåljushus att byggas, med polis och brandstation och detaljplan är påbörjad för ytterligare verksamheter intill.

Salas Bästa ser stor fortsatt potential i utbyggnaden söderut. Bakom nuvarande Ängshagen och Ängshöjden finns mark för ytterligare kvarter. Längs Tärnarakan finns möjlighet till fortsatt expansion på andra sidan järnvägen av kontor och verksamheter och eventuella serviceinrättningar. Här handlar det om att få fram ytterligare detaljplaner och markreserver för att kunna hålla god takt i utbyggnaden. En utbyggnad som precis som Östra kvarteren ger ökat tryck på Ängshagenskolan. Här ser Salas Bästa att det vore smart att ta med en utbyggnad av Ängshagenskolan ganska snart i den kommunala planeringen, för att inte hamna i modulbehov igen.

Natursköna sjönära boende – Viksberg!

Området mellan Silvköparen och Långforsen väljer vi att kalla ”Viksberg”. Området kan bli en stor stadsdel som sammanbinds med Sala både via vägar och via Långforsen. Området ligger väldigt naturskönt och vackert och har stor potential. Här tror vi att vi kan planera för bostadsbebyggelse för närmare 3 000-5 000 invånare beroende på vilken densitet kommunen väljer. Här kan man kombinera ett lantidylliskt och sjönära boende, och vissa fall även strandnära område.

Viksberg bör planeras som ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära område) vilket innebär att strandskyddet upphävs för hela strandlinjen. LIS-planering tillsammans med generösa byggrätter och till viss del större tomter kommer att kunna locka hit höginkomsttagare och högutbildade från storstäderna.

Eftersom området bedöms bli relativt omfattande så ska även grundskola planeras in samt att cykelvägen förlängs hela vägen fram till området. Badplats finns vid campingområdet men allmän badplats bör anläggas vid Långforsens norra spets och även större brygga för att angöra båtar, båtar som vi gärna ser seglar över Långforsen en solig dag för att angöra vid utvärdshuset Måns Ols.