Ransta, Kumla, Kila, Varmsätra

Salas sydöstra utvecklingsorter

Ransta

Ransta detaljplaneras nu för både utbyggt centrum och fler bostäder. Detta är bra och gör så att skolan i Ransta och idrottshallen och biblioteket kommer väl till användning, men frågan är om den är för liten för att även kunna ta ytterligare utökning? Här handlar det om att lyssna till de boende för att få till rätt infrastruktur och byggnation. Ransta är med andra ord redan en påbörjad utvecklingsort, som växer i och med att det både finns bra kollektivtrafik till Västerås och Sala och utbyggd samhällsservice. Involvera Ransta mer med Kumla.

Kumla kyrkby

Kumla kyrkby har egentligen väldigt lika utvecklingspotential som Ransta, om kollektivtrafiken mellan Sala och Västerås i framtiden får fler stopp i pendlingstrafiken och även Kumla blir ett stopp. Detta har även lokala företagare insett, då de vill skapa bostäder i Kumla kyrkby. En privat förskola startar upp 2022 intill Tärna Folkhögskola vilket troligen kommer att sätta igång bostadskarusellen i Kumla ytterligare och öka intresset från småbarnsfamiljer att vilja att flytta dit. Kumla ligger väldigt bra till geografiskt med närheten både till Enköping, Västerås, Sala liksom norra Storstockholm via riksväg 70. En ny cykelväg byggs också snart som sammanbinder Sala, Kumla och Ransta.

Kumla ligger också bra till om man vill bygga en ny större skola för sydöstra kommundelen, med upptagningsområden både åt Varmsätra/Tärna samt Kila och Ransta, när Ransta skola är full.

Kumla ligger precis mitt emellan Varmsätra och Kila, med närhet till Ransta som redan har idrottshall. Utöver den idrottshallen har även orten finns Tärna folkhögskolas idrottshall som borde kunna nyttjas mer av närområdet. Utöka samarbetet betydligt mer med folkhögskolan för att på längre sikt få en hållbar modern skola för sydöstra kommundelen som lättare kan locka till sig både personal och elever, precis som i Ransta. I takt med att de båda orterna växer måste också trafiksituationen inne i Kumla ses över. Kumla har dessutom bra kollektivtrafik till Sala för de föräldrar som vill bo centralt i Sala, men låta barnen gå på en landsbygdsskola.

Kila

Kila ligger längs med 56;an mot Västerås och har också stor utvecklingspotential, tack vare det. Vi ser gärna att nya kvarter detaljplaneras för en fortsatt expansion av Kila men inte utmed 56:an som föreslås i ÖP utan gärna runt Lindvallen och öster om nuvarande bebyggelse och i förbindelse med Kilaslinken. Den sistnämnda bör förbättras för trafik mellan Kumla och Kila.

Varmsätra

Längs med Varmsätravägen finns flera ”bullerby” byar, som kan växa i lediga ängs och skogspartier. Här är dock åkrarna viktiga att bevara i framtiden, vilket minskar Varmsätras möjligheter till expansion.