Skolan

Salas Bästa har sedan partiet kom med i fullmäktige aktivt arbetat för att ge skolan de bästa förutsättningarna. I varje budget som vi lagt fram har vi utgått från Skolans behov i första hand.

Anledningen till den prioriteringen är därför att vi anser att framtiden och samhället bygger på en bra utbildningsverksamhet. Om skolan skärs ner och resurserna blir mindre än behoven är det barnen som drabbas och fler hamnar utanför samhället istället.

Forskning visar också att många av de som hamnar i fängelset både har diagnoser och en misslyckad skolgång. Därför är det viktigt att säkerställa att det finns resurser så att varje barn ges möjlighet att kunna leva och delta i samhället.

Genom att säkerställa att barnen får en bra skola bygger vi grunden i vårt samhällsbygge för framtiden. Vad en bra skola är handlar om att följa forskning och ge tillit och resurser till de som arbetar inom skolan. Vi är därför positiva till att rektorer och personalgrupper som vill driva skolor utifrån skollagen med fokus på barnen och med ett nära samarbete med föräldrar ska få göra det utan politisk inblandning.

Så får Sala den bästa skolan:

RESURSER
– Vi prioriterar skolan först i ramtilldelning. Utan den prioriteringen kan man sluta skriva nu.

TILLIT OCH DELAKTIG PERSONAL OCH FÖRÄLDRAR
– Vi ställer oss positiva till att skolor får drivas av personalen, på intraprenad och vill se en nära samverkan mellan rektorer för att få mer jämlikhet i skolan. Vi ser också att de skolor som har en bra samverkan med föräldraråd eller hem och skolaföreningar är de skolor som har minst problem med att nå bra resultat. När alla som är delaktiga samverkar åt samma håll, blir det oftast bättre utfall.

ÖKAD INTEGRATION
– Vi vill se fler profiler på våra skolor för att få en bättre integration mellan olika socioekonomiska grupper och bra samverkan med vårt starka föreningsliv. Där föräldrar och elever kan välja skola utifrån intressen istället för geografiskt område.

VARIATION GER BÄTTRE MÖJLIGHETER TILL ATT MÖTA INDIVIDUELLA BEHOV
– Vi anser att skolor och barnomsorg är enormt viktigt för att få tillväxt i en kommundel och är positiva till mindre enheter på landsbygden.
Vi ser hellre fler valmöjligheter av skolstorlekar i kommunen än att ha några få enorma enheter, centralt i Sala, för att hålla nere kostnader på barnens bekostnad.

MER KULTUR OCH IDROTT PÅ SCHEMAT
– Vi tror på den forskning som visar att rörelse och motion samt kulturutövning ger barnen bättre förutsättningar att lära sig teoretiska ämnen och ser gärna att Kulturskolan blir lagstadgad samt att Sala kommuns skolor får ökad tid till idrott och aktivitetspass och kultur på schemat.

NPF SÄKER KOMMUN SÄTTER FOKUS PÅ BARN MED SÄRSKILDA BEHOV
– Vi tror på den forskning som visat att barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) behöver en annan skolmiljö, fasta rutiner och särskilt individuellt stöd, men att de rutiner och miljöer som passar NPF barn inte skadar barn utan NPF diagnoser. Vi vill därför att Sala kommun ska vara NPF -Säker kommun 2025 liknande Norrtälje kommun. Vi vill också att kommunen satsar på att anordna en resursskola för de barn som inte klarar av att gå i skolan trots NPF anpassningar, men heller inte tillhör särskolan.

UNG FÖRETAGSAMHET I SKOLAN
– vi ställer oss positiva till ett nära samarbete mellan de kommunala skolorna och näringslivet. För att ge fler barn och ungdomar en möjlighet till entreprenörs lärande. Att ge barnen möjlighet till att utveckla sin innovativa förmåga och hantera den på ett bra sätt i framtiden ger Sala kommun större möjligheter till att fortsätta vara en stark företagarbygd!